Έρευνα για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο


Γενικά στοιχεία της έρευνας

Ορισμοί

Χαρτογράφηση: Η έννοια της χαρτογράφησης περιλαμβάνει τη διαδικασία εύρεσης των συστατικών ενός συστήματος (του μεταφραστικού χώρου στην περίπτωσή μας) και την αναπαράσταση/ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των συστατικών (π.χ. σχέσεις εργασίας, ροές εργασίας, μοντέλα εργασίας, κινητικότητα, απορροφησιμότητα). Αυτό θα επιτρέψει την εξαγωγή περιγραφικών συμπερασμάτων, αλλά και τη γραφική αναπαράσταση των απαντήσεων.

Μεταφραστικός χώρος: Ο μεταφραστικός χώρος αποτελείται από τους παρόχους της υπηρεσίας (εργοδότες και εργαζομένους), τους λήπτες της υπηρεσίας (πελάτες), και τους εκπαιδευτικούς φορείς (πανεπιστήμια, ιδιωτικές σχολές, σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης/δια βίου εκπαίδευσης κλπ.).

Μεταφραστής: Όποιος έχει σπουδάσει μετάφραση ή ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση.

Μεταφραστική εταιρεία: Μονοπρόσωπη ή άλλης μορφής επιχείρηση που διαθέτει φυσικό χώρο (γραφεία) ή εικονική παρουσία (virtual office), έχει τη δυνατότητα ανάληψης και διαχείρισης μεταφραστικών έργων, και απασχολεί εργαζομένους είτε με σύμβαση είτε ως ελεύθερους επαγγελματίες.

Πληθυσμός-στόχος

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε:

  1. επαγγελματίες μεταφραστές με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο
  2. ελληνόφωνους μεταφραστές με έδρα το εξωτερικό
  3. ιδιοκτήτες μεταφραστικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο και εκπροσώπους των μεταφραστικών υπηρεσιών της ελληνικής ή κυπριακής δημόσιας διοίκησης (υπουργείων, στρατού κλπ.)

Όσοι ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες –π.χ. 1 και 3– παρακαλούνται να συμπληρώσουν και τις δύο κατευθύνσεις του ερωτηματολογίου.

Να σημειώσουμε ότι σε αυτή τη φάση της έρευνας επιλέξαμε να περιορίσουμε τον πληθυσμό-στόχο και να μη συμπεριλάβουμε ερωτηματολόγια που θα απευθύνονται σε (α) αποφοίτους μεταφραστικών σχολών που δεν ασκούν το μεταφραστικό επάγγελμα, (β) φοιτητές και σπουδαστές μετάφρασης και (γ) διδάσκοντες μετάφραση.

Στόχος της έρευνας

Στόχος της συνολικής έρευνας είναι βελτίωση των συνθηκών στα μεταφραστικά επαγγέλματα.

Στόχος του ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους ελληνόφωνους μεταφραστές με έδρα το εξωτερικό είναι να καταγραφεί η απορρόφηση των μεταφραστών εκτός Ελλάδας και Κύπρου.

Η παρούσα έρευνα δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη δημιουργία πιστοποίησης.